<cite id="hxvfr"><video id="hxvfr"><thead id="hxvfr"></thead></video></cite><var id="hxvfr"></var>
<menuitem id="hxvfr"><strike id="hxvfr"></strike></menuitem><var id="hxvfr"></var>
<listing id="hxvfr"></listing>
<cite id="hxvfr"><video id="hxvfr"><thead id="hxvfr"></thead></video></cite>
<var id="hxvfr"><video id="hxvfr"></video></var>
<cite id="hxvfr"><video id="hxvfr"><thead id="hxvfr"></thead></video></cite>
<var id="hxvfr"></var>
<cite id="hxvfr"><video id="hxvfr"><thead id="hxvfr"></thead></video></cite>
<var id="hxvfr"></var>
<cite id="hxvfr"><video id="hxvfr"></video></cite>

鈷鐵氧體/膨脹石墨及其聚吡咯復合物的制備和油水分離性能

陳海峰 馬歌 李良超 吳錫植 肖秋實 許鋒

引用本文: 陳海峰, 馬歌, 李良超, 吳錫植, 肖秋實, 許鋒. 鈷鐵氧體/膨脹石墨及其聚吡咯復合物的制備和油水分離性能[J]. 無機化學學報, 2013, 29(3): 479-485. doi: 10.3969/j.issn.1001-4861.2013.00.057 shu
Citation:  CHEN Hai-Feng, MA Ge, LI Liang-Chao, WU Xi-Zhi, XIAO Qiu-Shi, XU Feng. Preparation and Oil/Water Separation of Co-Ferrite/Expanded Graphite and Its Polypyrrole Composites[J]. Chinese Journal of Inorganic Chemistry, 2013, 29(3): 479-485. doi: 10.3969/j.issn.1001-4861.2013.00.057 shu

鈷鐵氧體/膨脹石墨及其聚吡咯復合物的制備和油水分離性能

 • 基金項目:

  國家自然科學基金(No.21071125) (No.21071125)

  浙江省科技計劃重大專項(No.2010C11053)資助項目。 (No.2010C11053)

摘要: 用化學共沉淀法和原位乳液聚合法分別制備了鈷鐵氧體/膨脹石墨復合微粒(CF/EG)和鈷鐵氧體/膨脹石墨/聚吡咯復合物(CF/EG/PPy)。用現代分析技術表征了樣品的組成、結構、形貌、電-磁性能和油水分離性能。結果表明,CF粒子已填嵌入到膨脹石墨的層間,CF/EG/PPy復合物的核(CF/EG)和殼(PPy)之間存在著一定的相互作用,樣品的油水分離效果與膨脹石墨的層間空隙成正比,其次序為:EG>CF/EG>CF/EG/PPy。磁性的CF/EG微?;厥杖菀?重復使用性能優良,循環5次的效率不低于90%。

English

 • ?
  1. [1] Kong Y, Yuan J, Wang Z L, et al. Appl. Clay Sci., 2009,46: 358-362[1] Kong Y, Yuan J, Wang Z L, et al. Appl. Clay Sci., 2009,46: 358-362

  2. [2] Toyoda M, Inagaki M. Spill Sci. Technol. Bull., 2003,8:467-471[2] Toyoda M, Inagaki M. Spill Sci. Technol. Bull., 2003,8:467-471

  3. [3] MENG Guang-Yao(孟廣耀), PENG Ding-Kun(彭定坤). Chin. J. Nature(Ziran Zazhi), 1996,18(3):151-155[3] MENG Guang-Yao(孟廣耀), PENG Ding-Kun(彭定坤). Chin. J. Nature(Ziran Zazhi), 1996,18(3):151-155

  4. [4] HAN Zhi-Dong(韓志東), ZHANG Da-Wei(張達威), DONG Li-Min(董麗敏), et al. Chinese J. Inorg. Chem.(Wuji Huaxue Xuebao), 2007,23(2):286-290[4] HAN Zhi-Dong(韓志東), ZHANG Da-Wei(張達威), DONG Li-Min(董麗敏), et al. Chinese J. Inorg. Chem.(Wuji Huaxue Xuebao), 2007,23(2):286-290

  5. [5] WANG Lu-Ning(王魯寧), CHEN Xi(陳希), ZHENG Yong-Ping(鄭永平), et al. China Non-metallic Mining Industry Herald(Zhongguo Feijinshukuang Gongye Daokan), 2004,5: 559-562[5] WANG Lu-Ning(王魯寧), CHEN Xi(陳希), ZHENG Yong-Ping(鄭永平), et al. China Non-metallic Mining Industry Herald(Zhongguo Feijinshukuang Gongye Daokan), 2004,5: 559-562

  6. [6] LIU Lan-Xiang(劉蘭香), WANG Yu-An(黃玉安), WANG Lun-Sheng(黃潤生), et al. Chinese J. Inorg. Chem.(Wuji Huaxue Xuebao), 2007,23(9):1667-1670[6] LIU Lan-Xiang(劉蘭香), WANG Yu-An(黃玉安), WANG Lun-Sheng(黃潤生), et al. Chinese J. Inorg. Chem.(Wuji Huaxue Xuebao), 2007,23(9):1667-1670

  7. [7] Chen K Y, Chen X, Li L C, et al. J. Mater. Chem., 2012,22: 6449-6556[7] Chen K Y, Chen X, Li L C, et al. J. Mater. Chem., 2012,22: 6449-6556

  8. [8] Li L C, Chen X, Qian H S, et al. J. Mater. Res., 2011,26: 2683-2688[8] Li L C, Chen X, Qian H S, et al. J. Mater. Res., 2011,26: 2683-2688

  9. [9] CAO Nai-Zhen(曹乃珍), SHENG Wan-Ci(沈萬慈), JIN Chan-Bo(金傳波). China Environ. Sci.(Zhongguo Huanjing Kexue), 1997,17:188-192[9] CAO Nai-Zhen(曹乃珍), SHENG Wan-Ci(沈萬慈), JIN Chan-Bo(金傳波). China Environ. Sci.(Zhongguo Huanjing Kexue), 1997,17:188-192

  10. [10] XU Zi-Gang(徐子剛), WU Qing-Zhou(吳清洲), WU Wen-Bin(伍文斌). Non-metallic Mines(Fei Jinshu Kuang), 2003, 23(4):33-36[10] XU Zi-Gang(徐子剛), WU Qing-Zhou(吳清洲), WU Wen-Bin(伍文斌). Non-metallic Mines(Fei Jinshu Kuang), 2003, 23(4):33-36

  11. [11] CHU Mo(初茉), REN Sou-Zheng(任守政). Coal Process. Comprehen. Utilizat.(Meitan Jiagong Yu Zhonghe Liyong), 1999,5:19-23[11] CHU Mo(初茉), REN Sou-Zheng(任守政). Coal Process. Comprehen. Utilizat.(Meitan Jiagong Yu Zhonghe Liyong), 1999,5:19-23

  12. [12] ZHOU Wei(周偉), YAO Heng(兆恒), HU Xiao-Fang(胡小 芳), et al. Technol. Water Treatment(Shuichuli Jishu), 2001, 6(27):335-338[12] ZHOU Wei(周偉), YAO Heng(兆恒), HU Xiao-Fang(胡小 芳), et al. Technol. Water Treatment(Shuichuli Jishu), 2001, 6(27):335-338

  13. [13] Dedov A V. Chem. Technol. Fuels Oils, 2005,41:496-498[13] Dedov A V. Chem. Technol. Fuels Oils, 2005,41:496-498

  14. [14] WANG Hong-Xi(王宏喜), WANG Hong-Xia(王宏霞), XUE Li(薛麗). Carbon Technol.(Tansu Jishu), 2004,23:21-25[14] WANG Hong-Xi(王宏喜), WANG Hong-Xia(王宏霞), XUE Li(薛麗). Carbon Technol.(Tansu Jishu), 2004,23:21-25

  15. [15] ZHANG Yan-Qing(張晏清), SUN Qing-Rong(孫慶榮). J. Inorg. Mater.(Wuji Cailiao Xuebao), 2008,23:794-798[15] ZHANG Yan-Qing(張晏清), SUN Qing-Rong(孫慶榮). J. Inorg. Mater.(Wuji Cailiao Xuebao), 2008,23:794-798

  16. [16] Muzzarelli R A A, Tanfani F, Emanuelli M. Carbohydr. Res., 1982,107:199-214[16] Muzzarelli R A A, Tanfani F, Emanuelli M. Carbohydr. Res., 1982,107:199-214

  17. [17] Blinova N V, Stejskal J, Trchová M, et al. Eur. Polym. J., 2007,43:2331-2341[17] Blinova N V, Stejskal J, Trchová M, et al. Eur. Polym. J., 2007,43:2331-2341

  18. [18] Tüken T. Surf. Coat. Technol., 2006,200:4713-4719[18] Tüken T. Surf. Coat. Technol., 2006,200:4713-4719

  19. [19] LI Liang-Chao(李良超), HAO Bin(郝斌), XIANG Chen(向 晨). Acta Chim. Sin.(Huaxue Xuebao), 2010,68:583-588[19] LI Liang-Chao(李良超), HAO Bin(郝斌), XIANG Chen(向 晨). Acta Chim. Sin.(Huaxue Xuebao), 2010,68:583-588

  20. [20] Jiang J, Li L C, Xu F J. Appl. Polym. Sci., 2007,105:944-950[20] Jiang J, Li L C, Xu F J. Appl. Polym. Sci., 2007,105:944-950

  21. [21] Stauffer D. Phys. Rep., 1979,54:1-6[21] Stauffer D. Phys. Rep., 1979,54:1-6

  22. [22] Gruger A, Novak A, Regis A, et al. J. Mol. Struct., 1994, 328:153-157[22] Gruger A, Novak A, Regis A, et al. J. Mol. Struct., 1994, 328:153-157

  23. [23] Pang X Y, Ren H L, Gong F, et al. J. Environ. Sci. Engin., 2008,2(10):18-23[23] Pang X Y, Ren H L, Gong F, et al. J. Environ. Sci. Engin., 2008,2(10):18-23

  24. [24] FAN Ping(樊平), HU Li-Xin(扈立新), YUE Xue-Qing(岳學 慶),et al. Chin. Powder Sci. Technol.(Zhongguo Fenti Jishu) 2008,14(4):40-42[24] FAN Ping(樊平), HU Li-Xin(扈立新), YUE Xue-Qing(岳學 慶),et al. Chin. Powder Sci. Technol.(Zhongguo Fenti Jishu) 2008,14(4):40-42

 • 加載中
計量
 • PDF下載量:  690
 • 文章訪問數:  955
 • HTML全文瀏覽量:  39
文章相關
 • 收稿日期:  2012-07-19
 • 網絡出版日期:  2012-09-14
通訊作者: 陳斌, bchen63@163.com
 • 1. 

  沈陽化工大學材料科學與工程學院 沈陽 110142

 1. 本站搜索
 2. 百度學術搜索
 3. 萬方數據庫搜索
 4. CNKI搜索

/

返回文章
亚洲AV无码一区二区二三区,亚洲无线码高清在线观看,久无码久无码av无码,亚洲中久无码永久在线观看